Procedure Voorbereiding Omgevingsvergunning

Om de meerdere vergunningen in één keer aan te vragen is een zorgvuldige voorbereiding van groot belang. De procedure zal hiervoor als volgt zijn:

1. Bepalen wat te doen en waar
In samenspraak met u kunnen we een plan van aanpak en/of een programma van eisen voor het hele project opstellen.
Tevens onderzoeken we de randvoorwaarden die zijn verbonden aan de locatie van het plan. Daarbij benoemen we de activiteiten, zoals bouwen, slopen, kappen, lozen etc.

2.  Bepalen om welke activiteit het gaat
We gaan voor u na voor welke activiteit een omgevingsvergunning nodig is.
Hierbij bepalen we dus ook welke activiteiten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld bij het verbouwen van een monumentaal pand zowel een omgevingsvergunning voor het monumentale aspect (monumentenvergunning) en het verbouwen ervan (bouwvergunning) aangevraagd dient te worden.

3.  Overleg met de gemeente
Vooroverleg met de gemeente kan helpen bij het goed in beeld brengen bij alle benodigde vergunningen, maar ook kunnen zij aangeven of bepaalde zaken op de beoogde locatie zijn toegestaan. Voor het vooroverleg, ook wel beginselplan genoemd, staat een in principe tijdsplanning van 16 weken. (Dit verschilt per gemeente)

4.  Planning van de activiteiten
a. We brengen voor u de mogelijkheden in kaart; alle activiteiten in één keer aanvragen, voor elke activiteit een aparte omgevingsvergunning aanvragen of de vergunningen gefaseerd aanvragen.

b. Het bepalen van de tijdsplanning; reguliere (8 weken) of uitgebreide (26 weken) procedure.
Een uitgebreide procedure is noodzakelijk wanneer u te maken krijgt met 'gebruiksvergunning', 'wijzigen rijksmonument', 'vergunningplichtige milieuactiviteit', 'projectbesluit of tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan' of 'verklaring geen bedenkingen nodig'. Het is overigens voor het bevoegd gezag mogelijk om de procedure met 1x6 weken te verlengen.

c. We brengen de mogelijke bezwaren van omwonende vooraf in kaart; u bent dan voorbereid op mogelijke vertraging en het proces kan soepeler verlopen.

5.  Vergunning aangevraagd
Als er informatie of stukken ontbreken in de aanvraag, wordt de behandeling ervan aangehouden en krijgen we de gelegenheid om de ontbrekende gegevens aan te leveren. Zodra dat is gebeurd, wordt de procedure weer in gang gezet. De maximale tijd die er voor staat om deze aanvullende gegevens aan te leveren is 4 weken. De tijd die nodig is om de aanvraag aan te vullen, komt echter bovenop de 8 wekentermijn van de reguliere procedure.
Bij een reguliere procedure kunt u de vergunning van rechtswege verkrijgen, wanneer de gemeente niet tijdig beslist.

De vergunning treedt in werking na de dag van bekendmaking. Belanghebbenden hebben nu zes weken de tijd om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de bouwplannen, welke invloed kunnen hebben op de beschikking. Wanneer in deze periode geen bezwaar of beroep is aangetekend, mag er daadwerkelijk met bouwen worden begonnen.