Tijdsplanning Omgevingsvergunning

Kort en overzichtelijk samengevat geldt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning het volgende tijdspad:

Beginselplan (vooroverleg): 16 weken (verschilt per gemeente)
Reguliere procedure: 8 weken
Uitgebreide procedure: 26 weken
   - Gebruiksvergunning;
   - Wijzigen rijksmonument;
   - Vergunningplichtige milieuactiviteit;
   - Projectbesluit of tijdelijke ontheffing bestemmingsplan;
   - Verklaring geen bedenkingen nodig.

Het is mogelijk om de procedure met 1x 6 weken te verlengen.
In geval van 'vanwege rechtswege verleent', dus wanneer de gemeente niet binnen de beslistermijn een beslissing heeft genomen, mag je pas bouwen 6 weken na publicatie.

Gefaseerde aanvraag is mogelijk!
Indien je gefaseerd de bouwaanvraag aanvraagt geldt dat je pas gebruik mag maken van deel 1, wanneer deel 2 óók is goedgekeurd. Het bijbehorende tijdspad:
2x reguliere procedure: 2 x 8 = maximaal 16 weken.
2x uitgebreide procedure: 2 x 26 = 52 weken.
1x uitgebreide + 1x reguliere: 34 weken.
1x reguliere + 1x uitgebreide: 34 weken.

In geval van aanvullende gegevens is de maximale tijd om deze aan te leveren 4 weken.
De tijd van de procedure wordt met de tijd die ervoor nodig is om de aanvullende gegevens aan te dragen verlengt.

Na bekendmaking van de beschikking, ook in geval van 'vanwege rechtswege verleent' bij een reguliere vergunning, hebben belanghebbenden zes weken de tijd om bezwaar of beroep aan te tekenen. In geval er in deze periode geen bezwaren of beroepen zijn, mag begonnen worden met de bouw.